Jesper Strömbäck

Om politik, medier och politisk kommunikation

Ett val (nästan) utan vinnare

Posted by jesperstromback på september 15, 2014

Valet är över och rösterna är räknade. I både nya och gamla medier och runt fikaborden pågår diskussionerna för fullt om hur valet ska tolkas och vad som händer nu. Några säkra svar är dock svåra att ge. Framtiden är i högsta grad osäker, och när det gäller att förstå valet och varför det gick som det gick behövs grundliga analyser baserade på de olika valundersökningar som genomförs för att tränga djupare in i svaren. Några observationer kan dock göras.

En central observation är att detta är ett val nästan utan vinnare. Stefan Löfven kommer få uppdraget att bilda regering, men jämför man de rödgröna partiernas resultat med valet 2010 är det tydligt att förändringarna är mycket små. Det valresultat som för socialdemokraternas del ansågs närmast katastrofalt 2010 befästs i ytterligare ett val. De rödgröna partierna har vunnit valet i den meningen att de – i någon form – tar över regeringsmakten, men det beror mindre på att de rödgröna har vunnit valet och mer på att alliansen förlorade valet. Något egentligt mandat för den kommande perioden har de därför inte fått.

En annan observation är att den enda vinnaren är Sverigedemokraterna. Vad som ligger bakom deras framgång kommer att analyseras grundligt, men två förklaringar är tydliga. Den ena är att det finns dem som är missnöjda med Sveriges öppna hållning till flyktingar och invandrare och som vill begränsa invandringen. I vilken utsträckning det beror på främlingsfientlighet och rasism alternativt den sakligt sett felaktiga uppfattningen att det finns en motsättning mellan en öppen migrationspolitik och välfärden är svårare att säga. Den andra hänger samman med att SD enligt Valu har varit särskilt framgångsrika bland dem som hyser politikermisstro: att rösta på Sverigedemokraterna har varit ett sätt att markera missnöje mot vad som uppfattas som etablissemanget.

En tredje observation – som är central inför de fortsatta diskussionerna om hur valresultatet ska tolkas – är att 87 procent röstade på partier som står för en öppen hållning till flyktingar och invandrare från olika delar av världen. Det kommer säkert att finnas dem som kommer att argumentera för att de etablerade partierna framöver måste möta Sverigedemokraternas framgång genom anpassning till dem – även om det kommer formuleras elegantare – men den internationella erfarenheten visar att det inte finns något stöd för att det skulle vara en framgångsrik väg. Vad de etablerade partierna istället behöver göra är att fortsätta stå upp och argumentera för öppenhet och tolerans. Fredrik Reinfeldt och alliansregeringen ska ha all heder för att de har tagit den striden, och den behöver fortsätta tas. Därutöver är det viktigt att tydligare visa att det inte finns någon motsatsställning mellan invandring och välfärd. Att vara ett öppet land är inte bara en fråga om solidaritet: det är också en fråga om egenintresse.

En fjärde observation är att frågan om behovet av en stark regering inte har varit så viktig för väljarna jämfört med andra överväganden. Exakt vilken regering vi kommer att få är ännu oklart, men oavsett hur den kommer att se ut innebär valresultatet stora svårigheter att forma en handlingskraftig regering. Detsamma hade gällt om allianspartierna lyckats något bättre och kunnat sitta kvar. Varför behovet av en stark regering inte har spelat en större roll är i skrivande stund oklart, men en delförklaring är rimligen att svenskarna inte känner sig särskilt oroade över utvecklingen och framtiden. När tiderna upplevs som förhållandevis goda och trygga känns frågan om regeringens handlingskraft mindre angelägen medan den upplevs som mer central i kristider. Samtidigt står Sverige inför en lång rad centrala framtidsutmaningar inför framtiden, och dessa kommer att bli svårare att möta i frånvaro av en regering med ett starkt parlamentariskt stöd.

En femte observation handlar om allianspartierna, vilka utgör valets främsta förlorare. Det finns olika skäl till det, men inte minst viktigt är att de förlorade kampen om bilden av både de gångna åtta åren och framtiden. De lyckades vare sig vinna tillräcklig trovärdighet för sin berättelse om hur Sverige har utvecklats till det bättre under alliansens regeringstid, i sig och i jämförelse med hur andra länder klarat sig, eller att formulera en tydlig berättelse om framtiden och vad de ville göra om de fick förnyat förtroende. Valet blev i stor utsträckning en kamp om verklighetsbilder och visioner för framtiden, och dessa kamper förlorade allianspartierna.

Vid sidan av detta finns det givetvis många andra observationer som också skulle kunna göras. För att några säkrare slutsatser ska kunna dras behöver vi dock invänta de olika undersökningar som pågår kring valkampanjerna, mediebevakningen och väljarbeteendet. Det kommer att finnas många skäl att återvända till frågan om varför valet gick som det gick.

Posted in Aktuellt, Svensk politik | Taggad: , , | Leave a Comment »

Utan invandring stannar Sverige

Posted by jesperstromback på september 12, 2014

Under den här valrörelsen har Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna försökt sig på en ny retorik, där hävdar att de istället för att låta flyktinginvandrare komma till Sverige vill hjälpa till i närområdet där hjälpbehovet är som störst, och att de därigenom kan hjälpa fler människor samtidigt som de får pengar över för att förbättra välfärden. Att Jimmie Åkesson är en skicklig debattör är tydligt, men samtidigt är retoriken grovt vilseledande. När det gäller den här retoriken kan åtminstone fem problem identifieras.

* Det första problemet hänger samman med att det inte finns någon motsats mellan att hjälpa människor i närområdet och att ha en öppen flyktingpolitik. Sverige hjälper redan till i närområdet, och dessutom vill SD minska biståndet. Deras argumentation är därför falsk. Till det ska man lägga att länderna i närområdet har enorma problem med att ta hand om den stora mängden flyktingar, och de behöver därför hjälp både med att ta hand om människor på plats och genom att det blir färre som behöver hjälp på plats. Detta har bland annat Unesco påpekat.

* Det andra problemet hänger samman med att även om Sverige skulle fördubbla eller tredubbla eller fyrdubbla insatserna som görs för att hjälpa människor i närområdet skulle en del söka sig till bland annat Sverige, och de blir knappast hjälpta av att de skickas tillbaka med argumentet att de får hjälp på plats.

* Det tredje problemet med deras argumentation är att det bortser från att asylrätten är en rätt som Sverige förbundit sig till genom olika internationella konventioner. Det hade varit ärligare om de hade sagt att de inte tror på asylrätten, men så länge asylrätten gäller har Sverige en förpliktelse att pröva asylskälen hos de som kommer.

* Det fjärde problemet är att det är uppenbart att det framförallt är flyktingar från utomeuropeiska länder som de vänder sig emot, och både Åkesson själv och många andra i partiet har många gånger gjort det tydligt att det är muslimer som de inte vill ha i Sverige. Det kan inte tolkas som något annat än främlingsfientlighet och rasism. Till det kommer givetvis deras historia. Oavsett förändringar av retoriken och den politiska fasaden är Sverigedemokraterna fortsatt ett främlingsfientligt parti. Deras trovärdighet när de säger att de vill hjälpa är därför obefintlig.

* Det femte – och inte minst viktiga – problemet handlar om att det ligger i Sveriges egenintresse att ha en öppen hållning till flyktingar och invandrare. SD:s argumentation bygger på att det finns en motsats mellan öppen invandringspolitik och välfärd, men den motsättningen är falsk. Långsiktigt tjänar Sverige – även ekonomiskt – på invandringen. Hur mycket beror på hur väl integrationspolitiken fungerar, så om man verkligen bryr sig om vilka resurser som finns till välfärden borde man ägna kraften åt att förbättra integrationspolitiken. Men där är SD:s politik obefintlig. Man skulle kunna göra en jämförelse med skolan. På kort sikt uppstår utgifter men på längre sikt tjänar Sverige både på att satsa på utbildning och invandring. Det är en investering. Jag tror inte någon skulle köpa att det vore klokt att dra ner på pengarna till skolan därför att det är en kostnad, och i grunden gäller detsamma invandringen. Utan invandring stannar Sverige.

Posted in Aktuellt, Svensk politik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Alla dessa tolkningar och analyser

Posted by jesperstromback på september 11, 2014

En av de tydliga trenderna i den politiska journalistiken är att den har gått från att vara beskrivande till att bli allt mer tolkande och kommenterande. Samtidigt har journalister – tillsammans med experter och externa kommentatorer – blivit allt mer framträdande och tagit en allt större plats på bekostnad av det utrymme som politiker har att själva komma till tals. För svensk del har detta visats av bland annat min egen forskning (se bland annat Kampen om opinionen) och Kent Asps nya bok om Mediekratin. Det kan ses som ett uttryck för den politiska journalistikens medialisering.

Den nu pågående valrörelsen är inget undantag: tvärtom tycks den tolkande och kommenterande journalistiken breda ut sig ännu mer. Det märks inte minst i samband med TV:s partiledarutfrågningar. Inte nog med att dessa analyseras av journalister i efterföljande nyhetssändningar, något som har gjorts sedan länge, nu omgärdas de också av uppsnack och eftersnack eller besök i green room, som om det inte vore någon principiell skillnad mellan politiska utfrågningar och debatter inför ett val – med allt vad det valet kommer att innebära för människor i deras vardagliga liv – och fotbollsmatcher eller underhållningsprogram som Idol eller Let’s dance.

Ur ett demokratiskt perspektiv tycker jag detta är problematiskt av åtminstone tre skäl. För det första bidrar de förändrade formaten för hur utfrågningarna omgärdas av uppsnack och eftersnack till att sudda ut gränserna mellan politiska program och underhållningsprogram, som om det inte vore någon principiell skillnad. För det andra handlar analyserna och kommentarerna i mycket stor utsträckning om hur olika partiledare ”klarade sig” eller framträdde snarare om den politiska substansen. Därmed bidrar de till spelgestaltningarna av politik. För det tredje bidrar den kommenterande och tolkande journalistiken, särskilt när den sänds i direkt anslutning till utfrågningarna eller debatterna, till att försvåra för människor att fritt och självständigt forma sig en åsikt eller uppfattning om partiledarna och hur de svarade och framträdde i utfrågningarna. Tolkningarna görs så att säga åt tittarna. Detta är inte betydelselöst, eftersom det finns forskning som visar att människor som ser på debatter och efterföljande kommentarer påverkas och tolkar debatterna annorlunda än de som bara ser på debatterna.

Detta diskuterar och kommenterar jag i ett inslag som kommer att sändas i Aktuellt, troligen ikväll. För mer information om det inslaget och mina synpunkter, se gärna artikeln som idag publicerats på SVT:s hemsida. För säkerhets skull kanske det ska läggas till att min kritik inte riktar sig mot utfrågarna eller de som ställer upp i uppsnacken eller eftersnacken: kritiken riktar sig mot programformaten och medierna som allt mer väljer att lyfta fram tolkningar och kommentarer.

Posted in Aktuellt, I medierna, Journalistik & medier | Taggad: , , , , , | 2 Comments »

”Rakt på” om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på augusti 27, 2014

Idag var jag med i SVTs program ”Rakt på” för att diskutera politikens medialisering tillsammans med Robert Olsson, programdirektör på SVT. I programmet medverkade också Kent Asp i en intervju kring den nya boken Mediekratin – mediernas makt i svenska val som han precis har släppt tillsammans med Johannes Bjerling. För den som är intresserad kan hela programmet ses här. Föga förvånande var jag och Robert Olsson inte helt överens, men jag tycker ändå att det blev en på det hela taget bra och konstruktiv diskussion.

Posted in Aktuellt, I medierna | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Läsvärd och viktig artikel om mediekratin och politikens medialisering

Posted by jesperstromback på augusti 26, 2014

I dagens DN skriver Kent Asp och Johannes Bjerling en mycket intressant artikel om ”mediekratin” och politikens medialisering. Artikeln – och boken ”Mediekratin – mediernas makt i svenska val” som släpps i dagarna – bygger på Kent Asps samlade forskning kring hur svenska medier mellan 1979 och 2010 bevakade svenska valrörelser. Det är den längsta tidsserien i svensk forskning kring hur medierna bevakar valrörelser, och det ska bli mycket intressant att läsa boken!

Ett av de resultat som lyfts fram är att det finns ett tydligt samband mellan mediebilden av partierna och hur det går för partierna i valet. Samtidigt som det resultatet inte är särskilt förvånande är det centralt och understryker mediernas makt i den politiska kommunikationen. Det gäller särskilt eftersom journalistiken över tid präglas allt mer av medielogiken och av en tolkande snarare än beskrivande journalistik, där journalisterna själva tar allt större utrymme. För att citera Kent Asp och Johannes Bjerling:

Bilden i medierna påverkar alltså vilka som blir vinnare och förlorare i valrörelsen. Ett annat viktigt resultat är att journalisterna i allt större utsträckning kommit att sätta sin egen prägel på valrörelsen, samtidigt som de som söker väljarnas mandat förlorar terräng. I valet 1979 stod politiker för 73 procent av aktörsframträdandena, journalister för 2 procent. I valet 2010 var motsvarande andelar 54 respektive 19 procent.

Medievalrörelsens åsiktsbärare har med andra ord fått ge plats åt valrörelsens uttolkare – journalister, experter och opinionsinstitut. Partiernas politiska budskap till väljarna har alltmer kommit att omgärdas av politisk konsumentupplysning där allt ifrån klädval till retorik analyseras, kommenteras och recenseras. Tyckare och experter har på så vis trängt sig emellan väljare och valda i något slags självpåtagen omsorg om väljarna.

Även om den nu pågående valkampanjen inte är över ännu talar det mesta för att trenderna från tidigare val kommer att bestå eller till och med förstärkas. Mitt intryck så här långt är att journalistiken är ännu mer tolkande än tidigare val, att journalister är ännu mer framträdande som aktörer, och att ännu mer fokus ägnas åt det politiska spelet och de politiska strategierna snarare än politikens innehåll.

Ur ett demokratiskt perspektiv är detta inte oproblematiskt. Ett skäl är forskning – redovisad i bland annat Kampen om opinionen – som visar att gestaltandet av politisk som spel bidrar till minskat politiskt intresse och ökad politisk misstro. Ett annat skäl är att spelgestaltningarna tränger bort politikens sakfrågor. Ett tredje skäl är att en ökad andel spelgestaltningar och mer journalistiska tolkningar gör att medierna i mindre utsträckning än önskvärt tillhandahåller sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Frågan är vem som i längden vinner på detta?

Ett svar är såklart medierna, men jag är inte så säker på att ens de vinner på utvecklingen. Också medierna är beroende av att människor är intresserade av och har förtroende för politik och samhälle, och om människor upplever att den politiska journalistiken blir allt för tolkande och spelgestaltande är risken stor att man vänder medierna ryggen.

Posted in Aktuellt, Artikeltips, Journalistik & medier | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt bokkapitel om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på augusti 4, 2014

Mediatization HOCSNär eller om historien om forskning kring politikens medialisering skrivs kommer 2014 med all sannolikhet framstå som ett avgörande år. Tidigare i år gav jag och Frank Esser ut antologin Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies, och vi publicerade också ett specialnummer av Journalism Studies och ett annat av Journalism Practice som handlade enbart om politikens medialisering. Därtill kommer en rad andra kapitel och tidskriftsartiklar som handlar om olika aspekter av politikens medialisering.

Nu har Knut Lundby dessutom precis publicerat den nya handboken Mediatization of Communication. Det är ett mycket imponerande arbete, vars över 700 sidor innehåller 31 kapitel som behandlar olika aspekter av medialiseringsteorin och medialisering som fenomen och process. Ett av dessa har jag skrivit tillsammans med Frank Esser, med titeln Mediatization of Politics: Transforming Democracies and Reshaping Politics. Flera andra kapitel handlar också om politikens medialisering, däribland Mediatization: Rethinking the Question of Media Power av Kent Asp, Mediatization of Public Bureaucracies av Kjersti Torbjørnsrud, Tine Ustad Figenshou och Øyvind Ihlen och Law in the Age of Media Logic av Bryna Bogoch och Anat Peleg.

Därtill kommer en rad andra kapitel som handlar om allt från medialisering av religion, populärkultur, sport, vetenskap och utbildning till olika teoretiska aspekter och dimensioner av medialisering. För den som forskar kring eller är intresserad av medialiseringsteori är detta med andra ord en bok som mer eller mindre måste läsas, och själv ser jag verkligen fram emot att läsa den.

Posted in Aktuellt, Mediernas makt, Nya publikationer, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt bokkapitel om sociala medier och politiska kampanjer

Posted by jesperstromback på juli 26, 2014

Campaigning Social MediaNu har den nya boken Presidential Campaigning and Social Media. An Analysis of the 2012 Campaign, redigerad av John Allen Hendricks och Dan Schill, precis släppts. Boken handlar om det amerikanska presidentvalet 2012, och innehåller sjutton kapitel som ur olika vinklar och teoretiska utgångspunkter analyserar användandet och betydelsen av sociala medier under både primärvalskampanjerna och den slutliga valkampanjen.

Själv medverkar jag med ett kapitel skrivet tillsammans med Spiro Kiousis och Emma Svensson, som utifrån public relations-teori analyserar i vilken utsträckning som Barack Obamas och Mitt Romneys kampanjer använde sig av sociala medier för att bygga och odla relationer med väljarna. Kapitlet bygger på en innehållsanalys av över 2000 e-postbrev, Facebook-uppdateringar och tweets. Resultaten visar bland annat att båda kampanjerna i viss grad använde sig av olika strategier som handlar om att odla relationer med mottagarna, men också att relationsbyggande inte var den dominerande strategin för hur kampanjerna använde sig av sociala medier.

Därmed visar kapitlet också att kampanjerna inte drar full nytta av de sociala mediernas potential för relationsbyggande, samtidigt som vi också diskuterar i vilken grad det verkligen är rationellt för politiska partier och kampanjer att satsa på relationsbyggande och interaktivitet just under de mest intensiva faserna av valkampanjerna. Utifrån detta diskuterar kapitlet också resultatens betydelse för teoribildningen kring politisk public relations och relationsteorin.

För den som är intresserad finns mer information om boken här, och den kan beställas bland annat via bokus.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

På väg till Almedalen

Posted by jesperstromback på juni 29, 2014

Imorgon är det dags för mig att åka till årets Almedalsvecka. Det kommer att bli både mycket intressant och intensivt. I likhet med förra året kommer jag att medverka på flera seminarier:

Intervju i TV4

Imorgon måndag kommer jag att intervjuas på TV4:s scen klockan 15.45. Intervjun kommer också att sändas live.

Är nätet demokratins bästa vän? Eller ett hot?

På tisdag den 1/7 klockan 11.30-11.45 kommer jag att intervjuas på Dagens Samhälles scen om hur demokratin påverkas av internet och det nya medielandskap vi är på väg in i. Mer information finns här.

Tillbakablick: Så avgjorde valkampanjen årets EU-parlamentsval

På tisdag den 1/7 klockan 13.00-13.45 håller jag och Lars Nord ett seminarium där vi tittar tillbaka på den nyss avslutade valkampanjen till EU-parlamentet och diskuterar vilken betydelse valkampanjen och mediebevakningen hade. Nya forskningsresultat utlovas! Mer information finns här.

Framåtblick: Så avgör valkampanjen årets riksdagsval

På tisdag den 1/7 klockan 14.00-14.45 håller jag och Lars Nord ytterligare ett seminarium om valkampanjernas och mediernas betydelse. På detta seminarium blickar vi framåt mot höstens riksdagsval, och utifrån helt nya och tidigare ej presenterade resultat av egna panelundersökningar kommer vi diskutera vilken betydelse valkampanjen kan komma att få för hur det går i riksdagsvalet. Mer information finns här.

Politikens medialisering

På onsdag den 2/7 kommer jag att diskutera politikens medialisering tillsammans med Robert Olsson, programdirektör i SVT. Samtalet leds av Karin Hübinett och sänds i SVT klockan 15.20-15.50. Mer information finns här.

Röstar informerade väljare annorlunda?

På onsdag den 2/7 klockan 13.15-14.15 ordnar Sveriges kommunikatörer ett seminarium med rubriken Röstar informerade väljare annorlunda? Förutom jag själv medverkar Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och Anna-Karin Hedlund, senior partner på Diplomat Communication. Samtalet leds av Lotta Fogde. Mer information finns här.

Vad är dina viktigaste arbetsuppgifter om du blir samhällsbyggnadsminister kommande mandatperiod?

Detta seminarium arrangeras av Svenska Teknik&Designföretagen onsdagen den 2/7 klockan 16.00-17.30. Förutom jag själv medverkar Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter, Åsa Bergman, vd Sweco, Magnus Meyer, vd WSP Sverige, Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (m) och Katarina Köhler, riksdagsledamot (s). Samtalet leds av Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle. Mer information finns här.

Vid sidan av dessa officiella programpunkter väntar ett flertal möten, och jag ser också fram emot att gå och lyssna på flera seminarier. Det kommer att bli mycket intressant!

Posted in Aktuellt | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nya kapitel om strategisk politisk kommunikation

Posted by jesperstromback på juni 25, 2014

NamnlöstIdag landade den nya boken Political Communication, redigerad av Carsten Reinemann, i brevlådan. Boken ingår i den nya bokserien Handbooks of Communication Science och innehåller totalt 31 kapitel som vart och ett analyserar och beskriver det aktuella forskningsläget på olika områden inom den politiska kommunikationen. Det ska bli en oerhört intressant bok att läsa!

För egen del medverkar jag med två kapitel, båda skrivna tillsammans med Spiro Kiousis. Den gemensamma nämnaren för dem är att de handlar om politisk public relations och strategisk politisk kommunikation. Det enda kapitlet fokuserar på och har titeln Political Public Relations, medan det andra kapitlet handlar om Strategic Political Communication in Election Campaigns.

Idag har jag uppdaterat sidan med mina engelska publikationer med dessa nya kapitel, högaktuella som de är inför höstens valkampanjer.

För mer information om boken i dess helhet, se förlagets hemsida.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ny rapport: Medieutveckling 2014

Posted by jesperstromback på juni 22, 2014

Nu har Myndigheten för radio och tv släppt den nya rapporten Medieutveckling 2014. Liksom tidigare år innehåller rapporten en bred beskrivning av den svenska mediemarknaden, med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Rapporten kan laddas ner gratis via myndighetens hemsida, och för de som är intresserade av dessa frågor kan rapporten starkt rekommenderas. I år medverkar jag också med ett kapitel med rubriken Den paradoxala medieutvecklingen, där jag bland annat tar upp att ett ökat medieutbud inte nödvändigtvis leder till att människor i allmänhet blir bättre informerade.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 130 andra följare