Jesper Strömbäck

Om politik, medier och politisk kommunikation

Posts Tagged ‘framtidsfrågor’

Från Framtidskommissionen och tillbaka till forskningen

Posted by jesperstromback på maj 1, 2013

I och med att april nu har övergått till maj är det dags för mig att avsluta min anställning på Regeringskansliet och Framtidskommissionen och återgå till forskningen och min tjänst som professor vid Mittuniversitetet. Den period jag har arbetat som kanslichef och huvudsekreterare för Framtidskommissionen har verkligen varit oerhört intressant och lärorik på alla sätt och vis, och jag är oerhört glad över att jag fick frågan och valde att tacka ja. Det har varit ett privilegium att få arbeta med dessa viktiga frågor, och att få lära känna och arbeta tillsammans med så många oerhört kompetenta, duktiga och intressanta personer. Redan när regeringen gick ut med att den skulle tillsätta en Framtidskommission – och långt innan jag visste att jag själv skulle vara inblandad i dess arbete – tyckte jag att det var ett mycket bra initiativ, och den åsikten har bara förstärkts under arbetets gång.

Ur mitt perspektiv förtjänar regeringen en eloge inte bara för att den valde att tillsätta en Framtidskommission och därmed bidra till en mer framtidsinriktad analys och debatt, utan också för att den under arbetets gång behållit fokus på det som varit Framtidskommissionens uppgift: att analysera olika framtida samhällsutmaningar som Sverige – med sikte på 2020 och 2050 – kommer att ställas inför. Detta trots att de krafter som fokuserar på nutiden snarare än framtiden och på konkreta förslag snarare än gedigna analyser av vilka de viktiga utmaningar är som förslagen är tänkt att möta, är oerhört starka inom både politiken och medierna.

När jag nu går igenom och utvärderar Framtidskommissionens arbete kan jag också konstatera att vi varit mycket aktiva. Under perioden december 2011 till och med mars 2013 hade Framtidskommissionen 8 sammanträden, samtidigt som vi ordnade totalt sett 40 öppna möten, seminarier och workshoppar i olika delar av landet. Räknar man samman Framtidskommissionens underlagsrapporter, delutredningar, debattbok och slutrapporten publicerade vi därutöver sammanlagt 18 böcker:

Slutrapport

Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens Framtidskommission. DS 2013:19. Stockholm: Fritzes.

Delutredningar

– Hojem, Petter (2013). På vägen till en grönare framtid – utmaningar och möjligheter. DS 2013:1. Stockholm: Fritzes.

– Joyce, Patrick (2013). Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration. DS 2013:2. Stockholm: Fritzes.

– Levay, Charlotta (2013). Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. DS 2013:3. Stockholm: Fritzes.

– Blix, Mårten (2013). Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen. DS 2013:8. Stockholm: Fritzes.

Debattbok

– Strömbäck, Jesper (red) (2013). Framtidsutmaningar. Det nya Sverige. Stockholm: 8tto.

Underlagsrapporter

– Bergquist, Eva (2012). Är framtiden kulturens re-renässans. Underlagsrapport 1 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Carlsson, Benny, Magnusson, Karin & Rönnqvist, Sofia (2012). Somalier på arbetsmarknaden – har Sverige något att lära? Underlagsrapport 2 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Harding, Tobias (2012). Framtidens civilsamhälle. Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Fors, Filip (2012). Nya mått på välfärd och livskvalitet i samhället. Underlagsrapport 4 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Wadensjö, Eskil (2012). Framtidens migration. Underlagsrapport 5 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Ekman, Joakim (2012). Framtiden och samhällets grundläggande värden. Underlagsrapport 6 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Beck-Friis, Ulrika (2012). Arbetslusten tillbaka – röster om att växla karriär. Underlagsrapport 7 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Anderstig, Christer (2012). Försörjningskvoten i olika delar av Sverige – scenarier till år 2050. Underlagsrapport 8 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Karlson, Nils & Skånberg, Ola (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Hallding, Karl, Eriksson, E. Anders, Mobjörk, Malin, Nilsson, Måns, Alfredsson, Eva, Skånberg, Kristian, Sonnsjö, Hannes, Benzie, Magnus, Carlsen, Henrik & Kemp-Benedict, Eric (2013). Sweden in a World of Growing Uncertainties. Underlagsrapport 10 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Löfström, Åsa (2012). Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens arbetsmarknad. Underlagsrapport 11 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

– Kvarnbäck, Maria (2012). 500 texter om framtidens Sverige – från Trelleborg till Arjeplog. Underlagsrapport 12 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes.

För den som är intresserad av framtidsanalyser och olika framtidsutmaningar som Sverige står inför – och som olika delar av samhället förr eller senare kommer att behöva förhålla sig till och hantera – innehåller dessa olika rapporter och böcker en stor mängd viktiga och relevanta fakta och analyser. Alla rapporter kan också laddas ner gratis via Framtidskommissionens hemsida eller beställas via Fritzes. Och även om jag som författare till slutrapporten inte är den som ska recensera den är det min bestämda uppfattning att den rymmer en rad fakta och analyser som förtjänar en mycket vidare diskussion och analys än vad som hittills har varit. Oavsett vad man har som åsikter om hur olika framtidsutmaningar ska mötas är det viktigt att själva analysen kommer först och diskuteras ordentligt. Ibland präglas politiken av lösningar som söker sina problem: vad Framtidskommissionen har handlat om är att göra analysen först, för att få en ordentlig grund att stå på i den fortsatta diskussionen om hur utmaningarna ska mötas.

– – – – – – – – – –

Nu är dock Framtidskommissionens arbete avslutat, och arbetet med att analysera både nutida och framtida utmaningar och hur de ska kunna mötas får föras vidare i andra forum och former. För egen del kommer jag också att fortsätta arbeta med dessa frågor i olika former. Samtidigt återgår jag till min forskning och tjänst vid Mittuniversitetet. Nu närmast kommer jag att arbeta med tre projekt:

– En bok om politisk kommunikation under valrörelser, som jag är redaktör för tillsammans med Lars Nord vid Mittuniversitetet. Boken kommer att ges ut av SNS Förlag i september.

– Ett specialnummer av Public Relations Journal som fokuserar på political public relations, och som jag är redaktör för tillsammans med Spiro Kiousis vid University of Florida.

– En bok om politikens medialisering, som jag är redaktör för tillsammans med Frank Esser vid University of Zurich och som kommer att släppas nästa vår.

Posted in Aktuellt, Framtidskommissionen | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Framtidskommissionens slutrapport för nedladdning

Posted by jesperstromback på mars 26, 2013

bildNu har Framtidskommissionens slutrapport – Svenska framtidsutmaningar – presenterats, och nu finns den även att ladda ner via Framtidskommissionens hemsida. Den går också att ladda ner här. Förhoppningsvis ska slutrapporten bidra till en livaktig, bred och framtidsorienterad diskussion om olika utmaningar som Sverige står inför i framtiden och hur dessa skulle kunna mötas.

Viktigt i det sammanhanget är samtidigt att påminna om vad Framtidskommissionens uppdrag har varit – och vad det inte har varit. Uppdraget har handlat om att identifiera framtida samhällsutmaningar, inte om att fokusera på nutida utmaningar eller komma med förslag på hur utmaningarna ska mötas. Hur olika framtida samhällsutmaningar ska mötas är en viktig fråga, men analysen bör komma först, och Framtidskommissionens uppdrag har handlat just om att göra den analysen. Att kritisera Framtidskommissionen för att inte komma med förslag – som jag sett att en del har gjort – är därför helt missriktat.

Fokus i slutrapporten är därför en analys av olika framtida utmaningar som Sverige står inför på olika utvalda områden, vilket även avspeglas i innehållsförteckningen:

1. Med sikte mot framtiden

2. Ett Sverige i förändring

3. Globaliseringens och teknikutvecklingens utmaningar

4. Den hållbara tillväxtens utmaningar

5. Den demografiska utvecklingens utmaningar

6. Migrationens och integrationens utmaningar

7. Utmaningar för demokratin och jämställdheten

8. Den sociala sammanhållningens utmaningar

9. Svenska framtidsutmaningar

Posted in Aktuellt, Framtidskommissionen, Politik & samhälle, Svensk politik | Taggad: , , , | 1 Comment »

Försämrar datorerna verkligen läsförmågan?

Posted by jesperstromback på mars 15, 2012

Datorerna får svenska barn att läsa allt sämre” slog Dagens Nyheter fast i en rubrik den 13 mars. Artikeln grundar sig på rapporten ”Läsarnas marknad, marknadens läsare” utgiven av den pågående litteraturutredningen.  Enligt rapporten visar olika undersökningar att både barns och ungdomars läsförmåga har försämrats. Även om utvecklingen inte är ny tyder det mesta på att försämringen i läsförmågan har tilltagit under det senaste decenniet. Enligt några av de forskare och författare som medverkar i artikeln och rapporten beror detta i stor utsträckning på den ökade datoranvändningen.

Än så länge har jag inte hunnit läsa hela rapporten och kan därför inte bedöma vilket stöd det finns för tesen att den försämrade läsförmågan beror just på den ökade datoranvändningen. Det kan finnas många andra, och samverkande, faktorer som har lika stor eller större betydelse. Det är alltid lätt att skylla på ny teknik, samtidigt som ökad datoranvändning inte är något unikt för Sverige. Exempelvis är datoranvändningen mycket utbredd också i Finland som ofta hyllas för sina framgångar på skolområdet. Om datoranvändningen vore det stora problemet borde läsförmågan sjunka också i andra jämförbara länder, men så tycks inte ha skett.

Att den ökade datoranvändningen har betydelse för läsandet och läsförmågan råder det dock knappast någon tvekan om. Datorer, smarta telefoner och läsplattor samt att vi i princip alltid är uppkopplade påverkar både hur vi inhämtar och bearbetar information, på samma sätt som tidigare tv:n och radion påverkade vårt läsande. Frågan är därför inte om vårt läsande och vår informationsinhämtning påverkas av datorerna. Frågan är hur.

Ett svar lyfts fram i ett aktuellt nummer av Time. Enligt artikeln har datorerna, och att vi alltid är uppkopplade, haft åtminstone tre effekter på hur vi inhämtar och bearbetar information. För det första, när vi konfronteras med frågor som vi inte kan besvara engagerar vi oss allt mindre i att tänka kring frågan för att istället fundera över var vi kan hitta svaret. För det andra, när vi förväntar oss att vi ska kunna hitta information senare är vi sämre på att lägga informationen på minnet. Detta leder till den tredje effekten, nämligen att vi blir allt sämre på att lära oss saker utantill och allt bättre på att söka efter information.

Om detta är bra eller dåligt kan alltid diskuteras. På ett sätt är det rationellt att ägna mindre mental energi åt att lära oss sådant som vi ändå snabbt kan söka information om. På ett annat sätt är det problematiskt, eftersom förmågan att värdera information förutsätter att man har en gedigen bas av relevant kunskap och information att utgå från. Information och kunskap är dessutom inte samma sak. Vi kan söka information, men för att bygga upp kunskap krävs att vi lär oss och bearbetar informationen.

Oavsett vilket innebär teknikutvecklingen nya utmaningar för läsandet och lärandet; för hur vi inhämtar och bearbetar information och kunskap; och för pedagogiken från förskola till universitet. Därför är det viktigt med forskning och en levande diskussion om teknikutvecklingens betydelse för lärande och läsande. Därför är det också viktigt att inte fastna i förenklade och teknikfientliga positioner.

För att återkoppla till rubriken i Dagens Nyheter: det kan aldrig vara datorerna som får svenska barn att läsa allt sämre. Det kan möjligen vara det sätt på vilket datorerna används av barn och ungdomar i skolan och hemmen. Den distinktionen är oerhört central om vi ska förstå och kunna möta de utmaningar som teknikutvecklingen innebär för läsandet och lärandet.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ovanstående inlägg publicerades även på Framtidskommissionens blogg den 14 mars.

Posted in Aktuellt, Framtidskommissionen | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 270 andra följare